Fabriczius Alapítvány Alapító okirata

Az alábbiakban közöljük a Fabriczius Alapítvány Alapító okiratát – kivonatos formában.

ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSÉGES SZERKEZET
(kivonat)

Alulírott alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi törvény alapján működő alapítvány létrehozását határoztuk el.
1. Alapítók…
2. Az alapítvány neve: Fabriczius Alapítvány
3. Az alapítvány székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 77-79.
4. Az alapítói induló vagyon: 56.000,- Ft, azaz Ötvenhatezer forint készpénz, amelyet az alapítók – az alábbi megosztásban – az alapítvány alapításakor teljes egészében igazoltan az alapítvány rendelkezésére bocsátottak: …
5. Az alapítvány célja:
A Veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola anyagi segítése. Az iskolai oktatás és nevelés személyi és tárgyi feltételeinek javítása az alábbi célok megteremtése érdekében:
5.1. Erősödjön és támogatásban részesüljön az iskola elismert és progresszív pedagógiai erőfeszítése és az új pedagógiai módszerek alkalmazása, szaktárgyi oktatási dologi és személyi feltételei, különösen;
• a számítástechnikai képzés;
• a nyelvoktatás;
• a művészeti képzés;
• a diáksport;
• a tehetséggondozás;
• a közösségfejlesztés,
• a szabadidő értelmes eltöltése;
• a pályairányítás,
• a továbbtanulás,
• a pedagógus továbbképzés (stb.) területén;
• a természetvédelem;
• műemlékvédelem.
5.2. Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű diákok megsegítése is, valamint a szülői ház és az iskola összehangolása.
6. Az alapítvány tevékenysége:
6.1. Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályhely
1 általános iskolai nevelés-oktatás, köznevelés nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bek. c) pont
2 alapfokú művészetoktatás köznevelés nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bek. o) pont
3 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelési és iskolai nevelése-oktatása köznevelés nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bek. r) pont

6.2. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.
6.3. Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a https://www.veresfabalap.hu internetes honlapján, az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a Veresi Krónika című újságban való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 15. napjáig a https://www.veresfabalap.hu internetes honlapján és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.
7. Az alapítvány jellege:
7.1. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
7.2. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
7.3. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
7.4. Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
8. Az alapítvány időtartama:
8.1. Az alapítványt határozatlan időtartamra hozták létre az alapítók.
9. Az alapítványi vagyon felhasználása:
9.1 Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
9.2. Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követen az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordíthatól.
9.3. Az alapítvány köteles a vagyonát az alapító okiratban rögzített céljainak megvalósítására fordítani.
9.4. A vagyontárgyak tulajdonjogának átruházását írásban kell rögzíteni.
9.5. Az alapítvány vagyonából és bevételeiből kell fizetni a működéssel és kezeléssel kapcsolatos költségeket, kiadásokat.
9.6. Az alapítvány vagyonának felhasználása a kuratórium döntése alapján történik.
9.7. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatásának felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
9.8. Az alapítvány gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggésben és annak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]
9.9. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]
9.10. Az alapítvány a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. A mindenkori vagyon 80%-a, azaz Nyolcvan százaléka és kamatai használhatóak fel, 20%-a banki betétben kezelendő.
10. Az alapítvány ügyvezető szerve:
10.1. Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
10.1.1. A kuratórium elnöke:
Németh Györgyi ….
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.
10.1.2. A kuratórium tagjai
Zsigriné Kovács Valéria …
Pappné Csordás Éva …
Tibenszki Tünde …
Serfőző Bernadett ….
10.2. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
10.3. A kuratóriumi tagság megszűnik:
10.3.1. a tag halálával,
10.3.2. lemondásával,
10.3.3. a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3L397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 61. § (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. §-39.§-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
10.3.4. A Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.
10.4. A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
10.5. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
10.6. Az alapítványt a kuratórium elnöke Németh Györgyi (…) önállóan képviseli.
10.7. A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
10.8. A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg [Ectv. 37. § (1) bekezdés]
10.9. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
10.10. A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az6 alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.
10.11. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – három tag jelenléte esetén egyhangú szótöbbséggel, míg három tagnál több tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a kuratórium következő ülésén ismét szavazásra kell bocsátani. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az altalános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont]
10.12. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
10.12.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
10.12.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
10.12.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
10.12.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
10.12.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
10.12.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.13. A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján történő közzétételével egyidejűleg [Ectv. 37. § (3) bekezdés b.) pont]
10.14. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatot Könyve), amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. [Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont]
10.15. A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően – a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával – az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]
10.16. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
10.17. A kuratórium a tanév során kettő pályázatot ír ki. A pályázat nyílt, azon iskolában tanuló, gyermekeinkkel foglalkozó felnőtt személyek, de gyermek csoportok is pályázhatnak. A pályázatok időpontja minden év december és májusa. Eredményhirdetés ünnepélyes keretek között, decemberi – karácsonyi hangversenyen, májusi – iskolai gyermeknapon tartunk. Az eredményhirdetésre minden pályázó meghívást kap. Itt hirdetjük ki a nyertes pályázókat, akikkel írásbeli szerződést kötünk. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében vagy a szülő, vagy a gyermek jogi képviselője köteles a kapott pénzösszegnek megfelelő számla elszámolására.
11. Összeférhetetlenségi szabályok.
11.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
11.2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
11.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
11.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
11.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkoztatástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
11.6. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll [Btk. 61. § (2) bek. i) pont]
11.7. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
11.8. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
11.9. Az alapító (alapítói jogok gyakorlója), illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
11.10. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
11.11. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]
11.12. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
11.12.1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
11.12.2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
11.12.3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
11.12.4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
11.13. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]
12. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Veresegyház, 2015. december 17.
alapítók